فناوران به‌آفرین

درباره ما

شـرکت فنـاوران به آفـرین تـرنج از ســال 1384 در حـوزه فنـاوری اطلاعـات مشغول به فعالیت بوده و تاکنون خدمات متنوعی را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه نموده اســت. کمبودهای موجود در حوزه فناوری اطلاعـات صـنعت بیمه، ما را ترغیب نمود که در برنامه هـای راهــبردی خود ارائه خدمـات نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه را در مرکز توجه خود قرار دهیم. از این رو توانسته ایم توانمندیهای زیر را در ترنج ایجاد نماییم:

  • دانش تخصصی بیمه گری و اکچوئری

  • دانش تخصصی مرتبط با صنعت بهداشت و درمان و ارتباط آن با صنعت بیمه

  • دانش برنامه نویسی نرم افزار های بیمه ای با استفاده از جدیدترین متدها و فناوری های برنامه نویسی

  • دانش برنامه نویسی نرم افزار های بیمه ای با استفاده از جدیدترین متدها و فناوری های برنامه نویسی

فناوران به آفرین ترنج با توجه به شناخت عمیق از نیازمندی ها و راهکارهای خدمـات بیمه گری، به خوبی قادر خواهد بود ضــرورت های ارتقا خدمات بیمه گری را تشخیص دهد و راهکار بهینه را پیاده سازی و اجرا کند.