فناوران به آفرین

همکاری با ما

همکاری با ماشرکت ترنج علاقه مندبه همکاری با متخصصان وفارغ التحصیلان دانشگاهی درزمینه های مرتبط بافناوری اطلاعات ومدیریت بیمه می باشد.
در صورت تمایل فرم درخواست همکاری را تکمیل نمایید تا همکاران ما دراولین فرصت با شما تماس بگیرند.