فناوران به‌آفرین

راهکار سلامت الکترونیک (رسا)

هدیه ترنج نوآوری است

گســتردگی بازیگران در زنجیره خدمت بیمه درمان تکمیلی که شــامل طیــف متنوعی از ذی نفعان در حوزه هــای مختلف مانند بهداشت و درمان، بنگــاه های اقتصادی، شــبکه بانکی، بیمه و اشــخاص حقیقی است از یک ســو، و ضرورت ایجاد سهولت و سرعت در ارائه خدمت، هنگام بروز خســارت که در این رشته بیمه ای به معنی بروز انواع بیمــاری ها برای بیمه شـــدگان که مصــرف کننده نهــایی خدمــات بیمه درمان هســتند از سـویی دیگر، مجموعه خدمات بیمه درمان را به یکی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین شاخه های بیمه ای تبدیل کرده است.

از این رو شــرکت فناوران به آفرین ترنج اقدام به طراحی و ارائه یک بســـته نـرم افـــزاری با عنــوان راهــکـار ســـلـامـت الکترونیک نموده اســت که به عنوان مـرکز ثقل خدمــات بیمه درمان در اختیار ذی نفعان آن مخصوصاً شـرکت های بیمه قرار گرفته اســت و ضمن برقــــراری ارتباط بین ذی نفعــان مختلف بیمه درمان، هرکدام از آنها بنا بر نقـش و جایگــاهی که در این زنجیره خدمت دارند از قابلیت های رسا استفاده می کنند.

مزایای به کار گیری رســا

 • کاهـش خطـــا در ارائه خــدمــات

 • افزایش کیفیت در ارائه خدمات

 • ارتباطات یکپارچه مراکز خدمات درمانی و شرکت بیمه

 • افزایش نظـارت و کنترل بر کـیفیت خدمات

 • چابک سازی ارائه خدمات بیمه گری

 • شـفاف سـازی مالی و عملیاتی

 • جلوگیری از بروز تقلب

 • کم کردن دوباره‌کاری خدمات درمان

 • ایجاد نظام هماهنــگ خدمت‌رســانی

 • ایجاد نظام هماهنــگ خدمت‌رســانی

 • کاهش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات

 • کاهـــش هزینه های مــدیریت خــدمات

سـامانه رسا به عنوان سیستمی یکپارچه جهت بهره‌گیری در خدمات بیمه گری درمان ارائه شده اســت که می تواند منجر به تسهیل امور بیمه درمان و افزایش رضایت بیمه شدگان شود. خدمات رســا روشـی نوین برای مدیریت هزینه های فرآیندهای اجرایی بیمه درمان ارائه می دهد و با مدل‌ها و راهکارهایی که پیشـنهاد می کند، راه حل بهینه ای برای اصلاح ساختار خدمات، مدل کسب و کار بهینه سازی فرآیندها و در نهایت بهبود ویکپارچه سازی زنجیره خدمت ایجاد می کند. استفاده از سامانه رسا می تواند در رفع مسائل زیر موثر واقع شود:

 • ارتباط سیستمی مراجع درمانی با شرکت بیمه گر، مراجعات غیرضروری بیمه شدگان به شعب را به حداقل می رساند.

 • با توجه به ثبت الکترونیــکی پرونده هـای خســـارت، روال اداری تســـریع و فرآیند با چابکی بیشتری انجام می شود.

 • با فعال سازی قابلیت ارتباط سامانه رسا با His مراجع درمــانی، ضرورت ثبت مجدد اطلـــاعات در سیستم از بین مــی رود و با اجتناب از دوباره کــاری، در زمان و هزینه صرفه جویی می شود.

 • با ایجاد شـــفافیت در فرآینــد و امـــکان دریافت گزارش عملکرد از عملیات انجام شده توســط بیمه شـــدگان، مراجع درمانــی و ارزیابان خسارت، امکان کشف تقلب و جلوگیری از سوء استفاده مالی فراهم می شود.

 • این خدمــات به عنــوان یک مــزیت در بازار عمــل می کند و بیمه گـزاران با تسـریع و تسهیل خدمت رسانی به بیمه شدگان، رغبت بیشتری برای انتخاب بیمه گرانی پیدا می کنند که این سرویس ها را ارائه می نمایند.

 • با جلوگیری از تخلف و تقلب، زمینه ارائه محصــولات بیمه ای انعطـاف پذیرتر مانند فروش بیمه درمان انفرادی فراهم می شود.

این ســامانه با حداقل ملزومات ارتباطی در دســترس کاربران قرار می گیـرد و می تواند مزیت های متعددی را برای ذی نفعان ایجاد نماید که از آن جمله می تــوان مـوارد زیر را بر شمرد:

 • صرفه جویی در زمان و هزینه بیمه شـدگان

 • افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و بیمه گذاران از خدمات دریافتی

 • ایــجاد چابکی در انجـام فـرآینـدهــا

 • کاهــش هزینه تمام شــده ارائه خدمـات از طریق راهکارهای مبتنی بر فنــاوری اطلاعات و ارتباطات

 • جلوگیری از بخشی از سوء استفاده های مالی

این سامانه همچنین این امکان را فراهم خواهد کرد تا اطلاعات پرونده های خسارتی به صورت برخط و از طریق سامانه های نرم افزاری مراجع مانند نرم افزار His بیمارستانها به شرکت بیمه منتقل شود تا نیازی به ورود مجدد اطلاعات پرونده پزشکی نباشد و طبعا چنین امکانی صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه هـای شـــرکت بیمه گــر خــواهد داشت.

رسـاتر از رســا

راهکار ســـلامت الکتــرونیک با ایجاد ســـامانه هــای جانبــی امکـــانات و قــابلیــت هــای منـاســبی در اختیــار مـدیــران، کارشناســان و کاربران قرار مــی دهد که می تـوان به موارد زیر اشاره نمود

 • هوش ســـازمـانی

 • اپلیکیشن موبایل

 • تشــخیص تخــلف

 • ارزیابی خسارت هوشمند

فناوران به آفرین ترنج در کنار امکانات و قابلیت های نرم افزاری رسا خدمات زیر را که تکمیل کننده خدمات سامانه رسا و بخشی از مجموعه خدمات (Third Party Administration)TPA درمان می باشند ارائه می نماید:

 • خدمات آنالیز داده ها و مشاوره در شناسایی الگوهای تخلف

 • خدمات آنالیز داده ها و مشاوره در ارائه راهکارهای بهبود خدمات به مشتری نهایی

 • خدمات مشاوره در طراحی محصولات جدید بیمه درمان

 • خدمات مشــاوره در مدیریت زنجیره تامین بیمه درمان

پشتیبانی رسا

ترنج به منظور ارائه خدمـات مناســب و بهینه به کـاربران رســا و آســودگـی خاطـر ذی نفعان ساختار خدمات پشتیبانی را بر اساس چارچوب ITIL طراحی نموده و امکانات زیر را در نظر گرفته است:

 • آموزش: ویدیوهای آمـوزشی از بخش هـای مختلف ســامانه که به صــورت آنلاین و از درون سامانه قابل مشاهده است
  برگزاری آزمون به صـورت الکترونیکی و اخذ گواهینامه توسط کــاربران در پنل مربوطه

 • پشتیبانی: پیشخوان خدمت 24*7 (شبانه روزی) به عنـوان نقطه تمـاس یکتا برای تمام کانال هـای

 • ارتباطـی: سیستم تیکتینگ آنلاین و درون سیستم
  پشتیبانی سه لایه فنی