راهکار سلامت الکترونیک (رسا)

اولين TPA ايرانی

یکی از کارکردهای سیستمهای فناوری اطلاعات ایجاد فرآیندهای بهینه در ساختارهای بزرگ و چند وجهی، همچنین ایجاد همگرایی در مدل‌های کسب و کار دارای تنوع در خدمت دهندگان و ذی نفعان است

فرصت های شغلی

ترنج

شرکت فناوران به آفرین ترنج از سال 1384 در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بوده و تاکنون خدمات متنوعی را به مخاطبان و مشتریان خد ارائه نموده است. کمبودهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات صنعت بیمه،

شرکت فناوران به آفرین

درباره‌ی ما

شـرکت فنـاوران به آفـرین تـرنج از ســال 1384 در حـوزه فنـاوری اطلاعـات مشغول به فعالیت بوده و تاکنون خدمات متنوعی را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه نموده اســت. کمبودهای موجود در حوزه فناوری اطلاعـات صـنعت بیمه، ما را ترغیب نمود که در برنامه هـای راهــبردی خود ارائه خدمـات نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه را در مرکز توجه خود قرار دهیم. از این رو توانسته ایم توانمندیهای زیر را در ترنج ایجاد نماییم:

فناوران به آفرین ترنج با توجه به شناخت عمیق از نیازمندی ها و راهکارهای خدمـات بیمه گری، به خوبی قادر خواهد بود ضــرورت های ارتقا خدمات بیمه گری را تشخیص دهد و راهکار بهینه را پیاده سازی و اجرا کند.